سِحر کردن با واژه ها کار من است.

از کپی رایتینگ تا تبدیل غریبه به مشتری